//
 

Kata                        -->  Heian Shoda

Prüfungsordnung -->  Kyu 8

K
Go to top